Ergotherapeutische dienst

Ergotherapie binnen ons revalidatiecentrum is een holistische therapie die gebruik maakt van een activiteit om een achterliggend doel te bereiken. Dit doel wordt bepaald door de verschillende taken waarvoor de dienst gesteld wordt binnen de setting van het centrum.

Die taken zijn:
 

 •                          psychomotoriek
   
 •                          schrijfmotoriek
   
 •                          rekenen

Zo kan éénzelfde activiteit (vb bouwen met lego) gedaan worden om probleemoplossend denken aan te leren, of fijne motoriek te trainen, of besef van hoeveelheden bij te brengen.
De activiteit op zich is dus niet het belangrijkste. De achterliggende doelstelling maakt dat we hier spreken van therapie en niet van 'spelen'.

Psychomotoriek

 

Dit woord bestaat uit twee delen: psycho (=denken) en motoriek (= bewegen). Psychomotoriek staat voor het denken dat we opbouwen door te bewegen en voor het bewegen dat we leren door te denken. Het zijn, gezien binnen de ontwikkeling van een kind, complementaire begrippen. Om schools te kunnen presteren, moet een kind kunnen beschikken over heel wat verworvenheden op vlak van 'denken en bewegen' In de dienst psychomotoriek bekijken we wat het kind op dat vlak kan en vooral hoe het dit ontwikkeld heeft. In de therapie wordt dit proces gestimuleerd en/of bijgestuurd en/of aangeleerd. Het grote voordeel daarbij is dat we gebruik kunnen maken van totaal niet-schools activiteiten, zodat de motivatie van het kind meestal geen probleem oplevert.

Schrijfmotoriek

Het gaat hier over de motorische schrijfvaardigheid, niet te verwarren met spellingsproblemen.Het leren schrijven is een proces waarbij een kind verschillende stadia dient te doorlopen. Vaak denkt men dat het hier gaat om het resultaat, namelijk een mooi en leesbaar handschrift. Belangrijk is echter dat het schrijven automatisch gebeurt. Daarmee bedoelen we dat een beginnende schrijver nog teveel aandacht moet besteden aan bewegingspatronen die voor een gevorderde schrijver automatisch verlopen.

Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van een schrijf motorisch probleem. Als ergotherapeut is het belangrijk om uit te zoeken waarom een kind de handeling van het schrijven niet beheerst. Van daaruit wordt een behandelingsplan opgesteld.

Rekenen
 

Binnen de discipline rekenen houden we ons bezig met:

 • opsporen van hiaten in de rekenontwikkeling, zowel voorbereidende vaardigheden als het eigenlijke rekenen.
   
 • analytisch onderzoek ifv het bepalen van de status presens en de therapiedoelstellingen
   
 • individuele behandeling via graduele opbouw van de leerstof:
 • optimaliseren van de rekenvoorwaarden (o.a. kennis van eigenschappen en    hoeveelheid begrippen, classificatie, seriatie, tellen)
   
 • automatiseren van elementaire rekenkennis:

  �           splitsingen en sommen tot 10

  �           tafels
   
 • aanbreng en inoefenen op:

  �           rekentechnieken (vb overbruggen)

  �           oplossingsstrategieën
   
 • bijbrengen van inzicht in:

  �           ingeklede bewerkingen

  �           metend rekenen

  �           meetkunde

 

Een rekentherapie sluit altijd aan bij het huidige niveau van het kind, van waaruit we via een gestructureerde aanpak de leerstof opbouwen en trachten de achterstand te verkleinen of weg te werken. Bij oudere kinderen leggen we de nadruk op realistisch rekenen om het rekenen functioneel te maken in het dagelijks leven (vb omgaan met geld, klok lezen, hanteren van een rekenmachine, meten van oppervlakte en omtrek ...)

Daarnaast wordt bij elk kind ook aandacht besteed aan andere aspecten die ook een grote rol spelen, zoals de werkhouding, beter analyseren, aandacht gericht gebruiken, via  positieve bekrachtiging het zelfbeeld verbeteren enz.

 Psychomotoriek:

 Trui Wytynck

 

 Nele Verlet

 

 Lara Biliet
 Nienke Thomas

 Rekenen

 Isabelle Vermeersch

 

 Inge De Wilde

 

 Marina Zoete