Sociale Dienst

De sociale dienst fungeert als brug tussen het revalidatiecentrum en de omgeving van het kind. Daar waar de logopedisten, ergotherapeuten en kinesisten zich hoofdzakelijk richten tot het kind, staat de sociaal assistente voornamelijk in contact met het milieu. Daarbij wordt steeds getracht een vertrouwensband op te bouwen met de ouders, de school en andere mogelijke betrokkenen (vb thuisbegeleidingsdiensten). Zonder dat wederzijds vertrouwen en respect is een goed functionerend samenwerkingsverband niet realiseerbaar

Volgende fasen worden in het hulpverleningsproces door de sociale dienst opgenomen:

  • de aanmelding

  • het intakegesprek: het verkennen van de problematiek en het in orde brengen van de administratieve data.

  • het adviesgesprek: het bespreken van de onderzoeksresultaten met de ouders.

  • Verdere gesprekken met ouders kaderend binnen gezins- of pedagogische begeleiding.

De sociale dienst staat in nauw contact met de betrokken scholen via de vele schoolteams. Dit zijn (semestriële) Multi Disciplinaire Overlegmomenten op de school met de leerkracht, de directie en/of zorgcoördinator en de taak leerkracht. Langs deze weg wordt informatie uitgewisseld tussen het revalidatiecentrum en de school zodat kan gestreefd worden naar het meest optimale revalidatie aanbod.

 Sociaal assistente

 Karolien Dhert
 karolien.dhert@revalidatiecentrum.be