Aanmelding en Onderzoek

Algemeen

Elke ouder met een bezorgdheid of hulpvraag rond hun kind kan een onderzoek aanvragen. Kinderen worden vaak doorgestuurd door de school, het CLB of een arts, maar ook op eigen initiatief kan een ouder bij ons terecht. Gezien de beperkte behandelingscapaciteit is het revalidatiecentrum verplicht met een wachtlijst te werken. Na de aanmelding wordt een vragenlijst opgestuurd om meer zicht te krijgen op de algemene ontwikkeling van het kind. Wanneer we deze terug ontvangen, staat hun zoon of dochter definitief op de wachtlijst. Voor aanmeldingen die voornamelijk uit leerproblemen bestaan, geldt een aanmeldingsstop vanaf het 4de leerjaar. Voor andere aanmeldingen wordt elke situatie of vraag apart bekeken.

Voorafgaand aan een behandeling dient steeds een multidisciplinair onderzoek afgenomen te worden. De resultaten van dit onderzoek zijn maar beperkte tijd geldig. Daarom wordt een kind pas onderzocht als het bovenaan de wachtlijst komt en er dus ook ruimte is om nadien met behandeling te starten indien dit nodig wordt geacht door de leden van het onderzoeksteam.

Het onderzoek zelf wordt door de mutualiteit vergoed. De terugbetaling van de behandeling hangt af van de bekomen onderzoeksresultaten.

Enkel kinderen die een toelating tot terugbetaling ontvangen, mogen een behandeling starten.


Procedure

Sarah De Meulemeester, psychologisch consulent, is verantwoordelijk voor de volledige procedure van aanmelding tot onderzoek.

Hieronder volgt een omschrijving van deze procedure.

Wanneer het hun beurt is, worden de ouders zonder hun kind uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wij vinden het belangrijk dat beide ouders op dit gesprek aanwezig zijn. Op het einde van dit gesprek worden de documenten die nodig zijn om het onderzoek aan te vragen, ingevuld en ondertekend.

Bij akkoord van het ziekenfonds worden de onderzoeken zo vlug mogelijk uitgevoerd. De ouders en de school worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de juiste data en uren. Het onderzoek omvat een globaal ontwikkelingsonderzoek en wordt aangevuld door een verplicht onderzoek bij een aan het centrum verbonden geneesheer, waarbij de ouders ook kunnen aanwezig zijn.

De onderzoeksresultaten worden verzameld en vervolgens besproken in een onderzoeksteam waarbij alle betrokken onderzoekers aanwezig zijn alsook de psychologisch consulent.

De psychologisch consulent bespreekt tenslotte de resultaten van de onderzoeken alsook de bevindingen van het onderzoeksteam met de ouders.

Indien behandeling noodzakelijk is, zorgt het revalidatiecentrum samen met de ouders voor het indienen van de aanvraag voor tussenkomst in de behandelingskosten. Ook nu weer ontvangen zowel de ouders als het revalidatiecentrum een akkoordbrief of weigering.

Is een andere vorm van hulpverlening aangewezen, dan zal het revalidatiecentrum ook gemotiveerd doorverwijzen.