POLICY RECHTEN VAN BETROKKENEN

  1. Wie?

Deze policy is van toepassing op Centrum voor functionele revalidatie vzw, met maatschappelijke zetel te 9060 ZELZATE, Stationsstraat 40, met ondernemingsnummer BE0419.645.952, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Greet Van Mossevelde.

Centrum voor functionele revalidatie vzw leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van haar dienstverlening is Centrum voor functionele revalidatie vzw de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwijzen u hiervoor graag naar ons privacy beleid [ https://www.revalidatiecentrum.be/privacy-beleid-centrum-voor-functionel... ]

  1. De verschillende rechten van betrokkenen

De klanten, prospecten, medewerkers, leveranciers, … (‘de betrokkenen’) waarvan Centrum voor functionele revalidatie vzw persoonsgegevens verwerkt, kunnen volgende rechten uitoefenen:

  • Het recht op inzage
  • Het recht op verbetering
  • Het recht op beperking
  • Het recht op verwijdering
  • Het recht van bezwaar
  • Het recht op vrije gegevensoverdracht
  • Het recht op intrekking van de toestemming
  • Het recht van weigering van geautomatiseerde besluitvorming door Centrum voor functionele revalidatie vzw

Deze rechten worden gedetailleerd uiteengezet in artikel 10 van deze policy.

3. Verantwoordelijkheid om te reageren op een verzoek om gegevensrechten

3.1 Centrum voor functionele revalidatie vzw is verantwoordelijk voor het reageren op een verzoek inzake de rechten van betrokkenen en voor het helpen van de aanvrager bij het uitoefenen van zijn rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als een werknemer bijvoorbeeld een verzoek om gegevensrechten indient bij Centrum voor functionele revalidatie vzw, is Centrum voor functionele revalidatie vzw de verantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die over de werknemer worden bewaard en verwerkt in het kader van de arbeidsrelatie.

3.2 Indien Centrum voor functionele revalidatie vzw de persoonsgegevens van een natuurlijk persoon verwerkt als gegevensverwerker, moet Centrum voor functionele revalidatie vzw de gegevens onmiddellijk communiceren aan de verwerkingsverantwoordelijke en redelijke hulp bieden om de aanvrager te helpen zijn of haar rechten uit te oefenen in overeenstemming met de plichten van de gegevensbeheerder onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Persoonsgegevens die Centrum voor functionele revalidatie vzw deelt met derden

4.1 Als Centrum voor functionele revalidatie vzw persoonlijke gegevens deelt met derde partijen, is het de verantwoordelijkheid van Centrum voor functionele revalidatie vzw om die derde partijen op de hoogte te brengen van elk verzoek van betrokkenen om persoonlijke gegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken, tenzij het onevenredig veel moeite zou kosten of het onmogelijk is. .

4.2 Desgevraagd moet Centrum voor functionele revalidatie vzw details verstrekken van die derde partijen aan wie de persoonsgegevens van een aanvrager zijn verstrekt.

5. Hoe u een verzoek om gegevensrechten kunt indienen

5.1 Alle verzoeken om gegevensrechten, zoals uiteengezet in dit beleid, kunnen worden gericht aan de Data Protection Officer van Centrum voor functionele revalidatie vzw via dpo@revalidatiecentrum.be

5.2 Als u als Centrum voor functionele revalidatie vzw-medewerker een aanvraag m.b.t. rechten van betrokkenen ontvangt van een klant, prospect, contact, leverancier, een andere Centrum voor functionele revalidatie vzw-medewerker, … dient u dit onmiddellijk over te maken aan de Data Protection Officer van Centrum voor functionele revalidatie vzw, samen met de datum op waarop het verzoek is ontvangen en eventuele andere details die door de aanvrager zijn verstrekt.

5.3 Alle vragen over verzoeken om gegevensrechten moeten worden gericht aan de Data Protection Officer van Centrum voor functionele revalidatie vzw via dpo@revalidatiecentrum.be .

De aanvrager dient bij zijn/haar verzoek een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart toe te voegen.

6. Verificatieproces

De Data Protection Officer of anderen die kunnen helpen bij het proces, zullen een eerste beoordeling maken van elk verzoek om de rechten van betrokkenen te beoordelen of Centrum voor functionele revalidatie vzw de verwerkingsverantwoordelijke of de gegevensverwerker is en zal controleren of het verzoek geldig is. Elk verzoek om gegevensrechten moet worden gedaan door de persoon op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben, de identiteit moet worden geverifieerd.

Centrum voor functionele revalidatie vzw zal de aanvrager schriftelijk ontvangst bevestigen van zijn/haar verzoek. Vervolgens zal Centrum voor functionele revalidatie vzw binnen de wettelijk voorziene termijn van 30 dagen na ontvangst van het verzoek reageren. Uitzonderingen op deze termijn van 30 dagen zijn echter mogelijk. (zie punt 7)

7. Uitzonderingen op een verzoek om gegevensrechten

7.1 Centrum voor functionele revalidatie vzw kan weigeren gevolg te geven aan een verzoek inzake de rechten van betrokkenen als het verzoek buitensporig en / of kennelijk ongegrond is (bijvoorbeeld vanwege herhaalde verzoeken om dezelfde gegevens). Indien het Centrum voor functionele revalidatie vzw is toegestaan ​​een verzoek af te wijzen, moet Centrum voor functionele revalidatie vzw kunnen aantonen dat het verzoek buitensporig en / of kennelijk ongegrond is.

7.2 Als Centrum voor functionele revalidatie vzw is vrijgesteld van de vereiste om te voldoen aan een verzoek om gegevensrechten, zal Centrum voor functionele revalidatie vzw de aanvrager ervan op de hoogte stellen dat het voornemens is het verzoek af te wijzen en de basis voor de vrijstelling geven.

8. Tijdschema voor het reageren op verzoeken om gegevensrechten

8.1 Verzoeken van betrokkenen moeten doorgaans zonder onnodige vertraging en niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek worden beantwoord. Als een verzoek bijzonder complex is, kan er extra tijd nodig zijn.

8.2 Indien een verzoek niet binnen het normale tijdsbestek kan worden voltooid, heeft Centrum voor functionele revalidatie vzw het recht om de antwoordperiode met maximaal twee (2) extra maanden te verlengen, op voorwaarde dat Centrum voor functionele revalidatie vzw de verzoeker binnen de oorspronkelijke termijn op de hoogte stelt van de intentie om te reageren en de reden voor de vertraging. .

9. Vergoeding voor verzoeken om gegevensrechten

Centrum voor functionele revalidatie vzw zal geen kosten in rekening brengen in het kader van het verzoek van de rechten van betrokkenen, tenzij het verzoek buitensporig en / of kennelijk ongegrond wordt bevonden. In het geval van buitensporige of kennelijk ongegronde verzoeken, kan Centrum voor functionele revalidatie vzw een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of het ondernemen van de gevraagde actie.

10. Verzoeken om gegevensrechten in meer detail

10.1 Verzoeken om toegang tot persoonlijke gegevens

Het recht op toegang: het recht van een persoon om bevestiging te krijgen of een onderneming persoonsgegevens over hem of haar verwerkt en, zo ja, om de details van de verwerkte persoonsgegevens en specifieke aspecten van de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens te ontvangen, evenals om een ​​kopie van dergelijke details te ontvangen.

10.1.1 Informatie die naar aanleiding van een verzoek moet worden verstrekt

10.1.1.1 Een persoon heeft het recht om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens over hem of haar die worden bewaard en verwerkt door een onderneming. Dergelijke gegevens moeten in begrijpelijke vorm worden verstrekt.

10.1.1.2 Informatie die in reactie op een verzoek wordt verstrekt, moet het volgende omvatten:

- een beschrijving van de betreffende persoonsgegevens en categorieën persoonsgegevens;

- De geschatte periode waarvoor de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen;

- de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt;

- de ontvangers of soorten ontvangers aan wie de gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt door de gegevensbeheerder;

- Bevestiging van het recht van het individu om rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of om de verwerking van de gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken;

- Bevestiging van het recht van de persoon om een ​​klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit;

- Details over de bron van de persoonlijke gegevens als deze niet van het individu zijn verzameld;

- Details over de vraag of de persoonsgegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)

- Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen van de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, de passende waarborgen die door de gegevensbeheerder zijn geïmplementeerd met betrekking tot dergelijke overdrachten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10.2 Verzoeken om rectificatie van persoonsgegevens

Het recht op rectificatie: het recht van een persoon om zonder onnodige vertraging rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die een verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar kan verwerken.

10.2.1 Rectificatie door Centrum voor functionele revalidatie vzw- Als Centrum voor functionele revalidatie vzw over onjuiste of onvolledige gegevens over een persoon beschikt, heeft de persoon het recht om te verzoeken dat de gegevens worden gecorrigeerd.

10.2.2 Rectificatie door derden - Als Centrum voor functionele revalidatie vzw de gegevens van een persoon corrigeert in reactie op een verzoek, zal Centrum voor functionele revalidatie vzw proberen om derden met wie Centrum voor functionele revalidatie vzw deze gegevens heeft gedeeld (d.w.z. gegevensverwerkers) op de hoogte te stellen.

10.2.3 Aanvullende verklaringen om informatie aan te vullen - Als een verzoek om rectificatie van gegevens inhoudt dat de gegevens volledig zijn, kan Centrum voor functionele revalidatie vzw overwegen om een ​​verklaring van de aanvrager op te nemen om de volledige gegevens te verstrekken.

10.3 Verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen ("recht om te worden vergeten")

Het recht op verwijdering: het recht van een persoon om van een verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat deze persoonsgegevens op specifieke gronden verwijdert, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

10.3.1 Omstandigheden waarin recht op verwijdering van toepassing kan zijn

Een persoon kan in de volgende omstandigheden verzoeken dat een gegevensbeheerder zijn persoonlijke gegevens verwijdert:

10.3.1.1 De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, gebruikt of anderszins verwerkt;

10.3.1.2 De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt door de gegevensbeheerder;

10.3.1.3 De verwerking vond plaats op basis van toestemming van het individu en zij trekken de toestemming in (en er zijn geen andere legitieme gronden voor het verwerken van de gegevens);

10.3.1.4 De individuele bezwaren tegen de verwerking (zie hieronder) en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking van de gegevens;

10.3.1.5 De persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de gegevensbeheerder; en / of

10.3.1.6 De persoonlijke gegevens zijn verzameld in verband met diensten die worden aangeboden op de website van de gegevensbeheerder.

10.3.2 Verwijderen van persoonsgegevens door derden

10.3.2.1 Als Centrum voor functionele revalidatie vzw de gegevens van een persoon verwijdert in reactie op een verzoek, zal Centrum voor functionele revalidatie vzw proberen om derden met wie Centrum voor functionele revalidatie vzw deze gegevens heeft gedeeld (d.w.z. gegevensverwerkers) op de hoogte te stellen.

10.3.2.2 Het is onwaarschijnlijk dat Centrum voor functionele revalidatie vzw persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt, maar in dit geval, en indien zij verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen op grond van een verzoek om gegevensrechten, zal Centrum voor functionele revalidatie vzw ook redelijke stappen ondernemen, inclusief technische maatregelen (rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de implementatie), om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens opslaan, gebruiken of anderszins verwerken, te informeren over dit verzoek tot verwijdering, inclusief het verwijderen van links naar, kopieën of replicatie van deze persoonsgegevens.

10.3.3 Vrijstellingen

10.3.3.1 Naast de algemene uitzonderingen uiteengezet in Sectie 6, is Centrum voor functionele revalidatie vzw vrijgesteld van de verplichting om persoonsgegevens te verwijderen wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor:

(i) Naleving van de wettelijke verplichtingen van Centrum voor functionele revalidatie vzw;

(ii) Het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

(iii) Wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden, en wanneer het wissen van de gegevens deze verwerking onmogelijk zou maken of ernstig zou schaden;

(v) Redenen van algemeen belang, waaronder (1) de vervulling van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd, (2) de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Centrum voor functionele revalidatie vzw is toegekend, of (3) om redenen van volksgezondheid of archivering in het algemeen belang (hoewel deze uitzonderingen zijn waarschijnlijk niet van toepassing op Centrum voor functionele revalidatie vzw); en / of

(vi) Uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.

10.4 Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Het recht om bezwaar te maken: Recht van een persoon om, op grond van zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over hem of haar door een verwerkingsverantwoordelijke, als de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

10.4.1 Omstandigheden waarin individuen bezwaar kunnen maken tegen verwerking

10.4.1.1 Als Centrum voor functionele revalidatie vzw zich beroept op de gronden dat het gebruik, de opslag of de verwerking van persoonsgegevens in zijn legitieme belang is, kan een persoon bezwaar maken tegen die verwerking.

10.4.1.2 Individuen kunnen ook bezwaar maken tegen verwerking wanneer een dergelijke verwerking vereist is om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of om een ​​officieel gezag uit te oefenen dat aan de verantwoordelijke is toegekend.

10.4.2 Vrijstellingen

10.4.2.1 Naast de algemene uitzonderingen uiteengezet in Sectie 6, is Centrum voor functionele revalidatie vzw vrijgesteld van de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te staken na bezwaar indien:

(i) Centrum voor functionele revalidatie vzw kan dwingende legitieme belangen voor het verwerken van de gegevens aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu;

(ii) De verwerking is vereist om een ​​juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; en / of

(iii) De verwerking is voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden en uitgevoerd in het algemeen belang.

10.5 Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing: recht van een persoon om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profilering met betrekking tot direct marketing.

Centrum voor functionele revalidatie vzw zal stoppen met het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing als Centrum voor functionele revalidatie vzw een dergelijk verzoek ontvangt van klanten, partners en anderen.

10.6 Recht op beperking

Het recht op beperking: het recht van een persoon om van een verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat hij de verwerking van persoonsgegevens over hem of haar op specifieke gronden beperkt.

Centrum voor functionele revalidatie vzw zal verzoeken van betrokkenen om de verwerking te beperken in overweging nemen. In de arbeidsrelatie is dergelijk verzoek minder van toepassing.

10.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht van een persoon om zijn of haar persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat om die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waarbij de verwerking 1) is gebaseerd op de toestemming van het individu, en 2) uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

10.8 Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)

Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: Recht van een persoon om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde beslissing over de persoon die een juridisch of ander soortgelijk effect heeft op de persoon. Individuen kunnen vragen om handmatige, menselijke beoordeling in het besluitvormingsproces.

Centrum voor functionele revalidatie vzw maakt geen gebruik van automatische besluitvorming, noch van profiling.

Laatst bijgewerkte versie: 31/05/2022