Ergotherapeutische dienst

Ergotherapie binnen ons revalidatiecentrum is een holistische therapie die gebruik maakt van een activiteit om een achterliggend doel te bereiken. Dit doel wordt bepaald door de verschillende taken die behoren tot deze dienst weliswaar binnen de setting van het centrum.
Deze taken zijn:

  • psychomotoriek
  • schrijfmotoriek

Zo kan eenzelfde activiteit (vb bouwen met lego) gedaan worden om probleemoplossend denken aan te leren, fijne motoriek te trainen of besef van hoeveelheden bij te brengen.
De activiteit op zich is dus niet het belangrijkste maar wel het doel. De onderliggende doelstelling maakt dat we hier spreken van therapie en niet van 'spelen'.

Psychomotoriek

Dit woord bestaat uit twee delen: psycho (=denken) en motoriek (= bewegen). Psychomotoriek staat voor het denken dat we opbouwen door te bewegen en voor het bewegen dat we leren door te denken. Binnen de ontwikkeling van een kind zijn het complementaire begrippen. Om schools te kunnen presteren moet een kind kunnen beschikken over heel wat verworvenheden op vlak van 'denken' en 'bewegen'.

In de dienst psychomotoriek bekijken we wat het kind op dat vlak kan en vooral hoe het dit ontwikkeld heeft. In de therapie wordt dit proces gestimuleerd en/of bijgestuurd en/of aangeleerd. Het grote voordeel daarbij is dat we gebruik kunnen maken van totaal niet-schoolse activiteiten waardoor de motivatie van het kind meestal geen problemen oplevert.

Schrijfmotoriek

Het gaat hier over de motorische schrijfvaardigheid en dus niet te verwarren met spellingsproblemen. Het leren schrijven is een proces waarbij een kind verschillende stadia dient te doorlopen. Vaak denkt men dat het hier gaat om het resultaat, namelijk een mooi en leesbaar handschrift. Belangrijk is echter dat het schrijven automatisch gebeurt. Daarmee bedoelen we dat een beginnende schrijver nog teveel aandacht moet besteden aan bewegingspatronen die voor een gevorderde schrijver automatisch verlopen.

Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van een schrijfmotorisch probleem. Als ergotherapeut is het belangrijk om uit te zoeken waarom een kind de handeling van het schrijven niet beheerst. Van daaruit wordt een behandelingsplan opgesteld.

Onze ergotherapeuten: