Logopedische dienst

Binnen de logopedische dienst worden kinderen met taal- en spraakproblemen behandeld.

Deze problemen kunnen zeer uiteenlopend zijn qua oorzaak, aard en ernst. Bij een aantal kinderen is slechts één enkel aspect getroffen zoals b.v. het niet kunnen van de "r" . Deze kinderen worden doorverwezen naar een privé logopedist.

In het revalidatiecentrum worden kinderen behandeld die moeite hebben met meerdere taalaspecten en/of bijkomende ontwikkelingsproblemen (b.v. problemen met fijne motoriek).


De taal- en spraakproblemen kunnen zich op verschillende domeinen situeren:

Gesproken taal:

 • verstaanbaarheid
 • begrijpen van taal
 • woordenschatkennis
 • woordvormen (b.v. gebruik van meervouden en voltooide deelwoorden)
 • zinsbouw
 • pragmatiek (taal gebruiken als "een middel tot" , b.v. contact zoeken)
 • stemhygiëne
 • stotteren

Schriftelijke taal:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling

Via testen en observaties worden de zwakke én sterke taalaspecten in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een behandelingsplan opgesteld dat op geregelde tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

Bij complexere problemen kan niet alles tegelijk aangepakt worden. Bij de keuze van de doelen wordt rekening gehouden met de noden van het kind (b.v. zorgen dat het verstaanbaar wordt en pas daarna de zinsbouw aanpakken) of met de hulpvraag van de ouders.

Gelukkig staan de verschillende taalgebieden niet los van elkaar.. De gunstige ontwikkeling van één gebied zal vaak invloed uitoefenen op andere taalaspecten. Naast het oefenen van taal worden ook de emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling gestimuleerd.

Onze logopedisten: