Missie

Missie

Het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw heeft als doel het onderzoek en de behandeling van in hun ontwikkeling gestoorde kinderen en jongeren (van 0 jaar tot 19 jaar) teneinde de sociale en schoolse (re)integratie en inclusie te bevorderen.

Dit betekent concreet:

 • het opstellen en uitvoeren van een revalidatiezorg op maat van elk kind of jongere die beantwoordt aan de doelgroepen van het centrum, zodat zijn/haar mogelijkheden maximaal kunnen ontwikkelen
 • een pedagogische ondersteuning van het gezin van de hulpvrager, indien daar een vraag naar is
 • de samenwerking met personen en diensten die voor de hulpvrager dezelfde doelstelling nastreven

Visie

Het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw wil een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aanbieden en in de regio een toonaangevende rol spelen in de hulpverlening aan in hun ontwikkeling belemmerde kinderen en jongeren.

Daarbij leeft binnen het centrum de overtuiging dat:

 • elke persoon intrinsiek voldoende mogelijkheden heeft om een integratie in de maatschappij te realiseren
 • de hulpverlening in eerste instantie, en dit zo lang als mogelijk, moet kunnen verstrekt worden op een ambulante wijze. Dit betekent dat het betrokken kind of jongere in de eigen vertrouwde omgeving (gezin, school) moet kunnen blijven en dat de betrokkenheid en medewerking van deze omgeving maximaal moet benut worden.
 • een goede motivatie en betrokkenheid van de hulpvrager en zijn/haar omgeving onontbeerlijk is voor een goede revalidatie

Waarden

 • Geloof in de unieke eigenheid van elke persoon in zijn eigen omgeving.
 • Geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind of jongere.
 • Respect voor de culturele en filosofische waarden van elk individu.
 • Respect voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving.
 • Vertrouwen in de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers.
 • Geloof dat de interactie hulpvrager-hulpverlener groeikansen biedt en beide partijen verrijkt.
 • Voortdurend streven naar verbetering van de hulpverlening binnen een multidisciplinaire team werking.

Objectieven ten aanzien van de doelgroepen

 • Wegwerken van de ontwikkelingsstoornissen of indien dit niet mogelijk is, zoveel als mogelijk de gevolgen ervan beperken teneinde de sociale en schoolse integratie optimaal te bevorderen.
 • Bevorderen van de motivatie tot leren en transfer.
 • Bevorderen van cognitieve, communicatieve, sociale en (psycho)motorische vaardigheden.
 • Bieden van pedagogische en sociale ondersteuning.
 • Uitwerken van een geschreven referentiekader.

Elke hulpvraag moet ernstig genomen worden waarbij alle medewerkers zich engageren om een efficiënt antwoord op de hulpvraag te bieden. Daartoe streven zij een optimale inzet van deskundigheid en middelen na. Zij verbinden zich daarbij tot respect voor de eigen waarden, de eigen cultuur en de privacy van de hulpvrager.

Een efficiënt antwoord betekent zo snel mogelijk de intake en diagnostiek deskundig uitvoeren, het revalidatie aanbod opstellen, uitvoeren en beëindigen in overleg met de hulpvrager, zijn familie en de betrokken netwerken.

Optimale inzet van deskundigheid en middelen betekent dat elke medewerker zich engageert om:

 • zijn kennis, psychische en fysische mogelijkheden in werkverband maximaal in te zetten ten bate van de hulpvrager
 • zijn professionele kennis voortdurend bij te sturen door lectuur, bijscholing, vorming en overleg met collega’s
 • de meest efficiënte technieken, apparaten en hulpmiddelen te gebruiken
 • de collega’s met respect te behandelen

Het centrum engageert zich om:

 • de beste medewerkers aan te trekken
 • de medewerkers te steunen in hun streven naar continue verbetering van de hulpverlening door voldoende kansen te bieden tot bijscholing en vorming
 • binnen haar mogelijkheden de infrastructuur en de middelen aan te bieden aan de medewerkers die helpen bij het realiseren van een kwaliteitsvolle hulpverlening

Respect voor de eigen waarden, de eigen cultuur en de privacy betekent dat elke medewerker:

 • elke beleefde hulpvrager respectvol begroet en zo snel mogelijk helpt
 • rekening houdt met de mogelijke invloed van filosofische, religieuze en culturele waarden van de hulpvrager
 • de gegevens van de hulpvrager discreet behandelt in het kader van het beroepsgeheim
 • er (mede) voor zorgt dat de uitwisseling van gegevens omtrent de hulpvrager met andere betrokken personen of netwerken steeds gebeurt in overleg met de hulpvrager